LỢI NHUẬN CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI ...

chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

LỢI NHUẬN CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI

 

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được quy định tại Điều 2 và trách nhiệm của doanh nghiệp tại khoản 3 Điều 4  theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC quy định:

 

“Điều 2. Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

 

1. LN nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là LN hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

 

2. Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

– LN chuyển ra nước ngoài bằng tiền theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

– LN chuyển ra nước ngoài bằng hiện vật và thực hiện quy đổi giá trị hiện vật theo quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hoá và quy định của pháp luật liên quan.

 

Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

 

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn.

Doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vốn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản LN mà nhà đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài.”

 

Trường hợp Công ty hoạt động theo loại hình công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ có phát sinh LN, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định thì Công ty được chuyển LN ra nước ngoài cho nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính.

 

Khoản lợi nhuận được xác định sẽ chuyển sang nước ngoài là lợi nhuận trước thuế của Công ty.

 

Khoản lợi nhuận mà Công ty trả cho nhà đầu tư cá nhân không thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính  (lợi tức của công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ)

 

(Công văn 1318/CTTPHCM-TTHT ngày 21/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Chuyển LN ra nước ngoài có được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư tại Việt Nam theo quy định hay không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86