CHUYỂN LỢI NHUẬN NĂM 2021 RA NƯỚC N ...

chuyển lợi nhuận năm 2021

CHUYỂN LỢI NHUẬN NĂM 2021 RA NƯỚC NGOÀI

 

Lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí,..) đối với Nhà nước Việt Nam.

 

Lợi nhuận được xác định dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có vốn đầu tư.

 

Căn cứ khoản 1 điều 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thoe quy định của Luật Đầu tư:

 

“Điều 2. Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

 

1. Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

 

1. Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đươc chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, từ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) cá khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nức ngoài đã được sử dụng hoặc cam kết để tái đầu tư tại Việt Nam; các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt ddooojng sản xuất kinh doah hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợ trên báo cáo tài chính doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ lũy kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên:

 

Trường hợp Công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán) bị lỗ nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty được chuyển ra nước ngoài khoản lợi nhuận (nếu có) đảm bảo hai điều kiện:

 

– Số lợi nhuận được chia hoặc thu được nửa năm tài chính năm 2021 (âm) sau khi cộng (+) khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang (nếu có); trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

Lưu ý: “khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang (nếu có)” không phải là số lãi lũy kế đến hết năm 2021 như cách hiểu của Công ty.

 

– Khoản lợi nhuận (nếu có) này phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

 

(Công văn 8961/CTTPHCM-TTHT ngày 29/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài có được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư tại Việt Nam theo quy định không ?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86