BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ...

bảng kê đính kèm

VỀ VẤN ĐỀ BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ tại Điều 10 quy định:

 

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

 

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơngiá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

 

– Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì về nguyên tắc, người bán được sử dụng loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù được bán theo kỳ nhất định như “điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm”

 

Trường hợp Công ty có nhu cầu phát hành hóa đơn điện tử với nội dung “Cước phí taxi” và đính kèm bảng kê chi tiết không thuộc các trường hợp theo uy định nêu trên. Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy đinh tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

 

 

  • Bài viết có liên quan khác:

Bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử của Cục thuế TPHCM.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Xây dựng ngoại tỉnh khai thuế như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86