XUẤT HÓA ĐƠN CHO HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ...

xuất hóa đơn cho hợp đồng

XUẤT HÓA ĐƠN CHO HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 

Tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 44 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

 

“1. Nguyên tắc kế toán

 

1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.”

 

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật  thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:

 

“n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức phân chia lợi nhuận trước thuế TNDN thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Khi phân chia lợi nhuận trước thuế TNDN thì các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không phải xuất hóa đơn (không phải hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ).

 

(Công văn 8814/CTTPHCM-TTHT ngày 26/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh có cần phải xuất hóa đơn cho cả hai bên không?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86