Author Archives: admin

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NGHỊ ĐỊNH 38/20 ...

mức lương tối thiểu

  1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khi chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại […]

KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VẬT TƯ H ...

khấu trừ thuế gtgt

VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI THÀNH PHẨM, VẬT TƯ HƯ HỎNG   Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:   “1. Thuế […]

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG NTN ? ...

sử dụng hóa đơn điện tử

VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ   Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử cụ thể như sau:   “Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, […]

CHỨNG TỪ VỚI KHOẢN KHUYẾN MẠI BẰNG ...

chứng từ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI KHUYẾN MẠI BẰNG TIỀN   Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;   Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86