BỒI THƯỜNG TIỀN CHO TỔ CHỨC NƯỚC NG ...

bồi thường tiền cho tổ chức

THUẾ NHÀ THẦU TRƯỜNG HỢP BỒI THƯỜNG TIỀN CHO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì khoản tiền bồi thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

 

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty phát sinh khoản tiền bồi thường cho công ty nước ngoài do vi phạm hợp đồng thì khi trả tiền bồi thường cho tổ chức nước ngoài phải khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu.

 

Theo đó, trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng mua bán với Công ty nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Việt Nam phải trả lại cho công ty nước ngoài một khoản tiền bồi thường nếu không thực hiện được các cam kết tại hợp đồng thì khi chi trả khoản tiền bồi thường cho công ty nước ngoài, Công ty Việt Nam có nghĩa vụ tính, khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho công ty nước ngoài như sau:

 

–       Thuế GTGT: tiền bồi thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

 

–       Thuế TNDN = doanh thu tính thuế x 2% (Điều 13 quy định tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khác của nhà thầu nước ngoài là 2%.)

 

Về nguyên tắc, trường hợp Nhà thầu nước ngoài có thỏa thuận kinh doanh với một tổ chức hoạt động theo pháp luật Việt Nam, nếu tổ chức Việt Nam phải trả cho bên nước ngoài một khoản tiền bồi thường do không thực hiện được các cam kết tại hợp đồng thì khi chi trả khoản tiền bồi thường cho bên nước ngoài, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm tính, khấu trừ và khai nộp thuế TNDN thay cho bên nước ngoài theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế. Việc nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền của nhà thầu nước ngoài thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

 

(Công văn 7993/CTTPHCM- TTHT ngày 05/7/2022 của CT TPHCM).

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Thuế nhà thầu bồi thường bảo hiểm Hà Nội.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86