CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ ...

Căn cứ vào Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/ NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN thì các đối tượng phải nộp thuế TNDN bao gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN thì doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều 6 TT 78/2014/TT-BTC nếu các khoản chi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
  • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng – GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT
  • Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị > 20 triệu đồng mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nếu khi thanh toán DN không có chứng từ thanh toán thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ đó vào kỳ phát sinh. (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi này)
  • Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Nếu hóa đơn có giá trị > 20 triệu đồng thì căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hoặc nếu hóa đơn có giá trị < 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  • Căn cứ vào Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, các khoản chi ủng hộ, tài trợ (bằng tiền, bằng hiện vật) cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam

Lưu ý: các khoản chi ủng hộ, tài trợ này phải được gửi thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86