CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ...

để trống các hỉ tiêu trên HĐĐT

CÓ ĐƯỢC ĐỂ TRỐNG  CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

 

“Tại điều 10. Nội dung của hóa đơn

 

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

 

a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

 

Đơn vị tính: Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác định tên đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo lường (ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m…). Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính” mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.

 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

 

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty thì chỉ tiêu về đơn vị  tính là chỉ tiêu không bắt buộc đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ theo quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC; Các chỉ tiêu về số lượng, đơn giá đối với hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC là chỉ tiêu bắt buộc nên đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định nêu trên.

 

(Công văn 590/CTTPHCM-TTHT ngày 21/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Các bài viết có liên quan

Các chỉ tiêu bắt buộc phải có trên hoá đơn.

 

  • Bài viết khác của CTAX

Thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86