Category Archives: Thuế

KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VẬT TƯ H ...

khấu trừ thuế gtgt

VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI THÀNH PHẨM, VẬT TƯ HƯ HỎNG   Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:   “1. Thuế […]

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG NTN ? ...

sử dụng hóa đơn điện tử

VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ   Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử cụ thể như sau:   “Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, […]

CHỨNG TỪ VỚI KHOẢN KHUYẾN MẠI BẰNG ...

chứng từ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI KHUYẾN MẠI BẰNG TIỀN   Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;   Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính […]

GHI HÓA ĐƠN VỚI KHOẢN TẠM ỨNG CỦA K ...

ghi hóa đơn với khoản

VỀ VIỆC GHI HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHOẢN TẠM ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG   Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của  Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn.   “2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86