CHỨNG TỪ VỚI KHOẢN KHUYẾN MẠI BẰNG ...

chứng từ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI KHUYẾN MẠI BẰNG TIỀN

 

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

 

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Tài chính) quy định điều kiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN..

 

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”

 

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại bằng tiền cho khách hàng mua sản phẩm của Công ty và chương trình khuyến mại này thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì khi chi tiền, căn cứ vào mục đích chi Công ty lập chứng từ chi tiền và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

 

Trường hợp nhà phân phối là các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì Công ty thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC. Đối với việc triển khai chương trình khuyến mại, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

 

(Công văn 8466/CTTPHCM-TTHT ngày 18/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Hàng hóa dịch vụ nào được khuyến mại, dùng để khuyến mại.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86