CÔNG TY BÌNH DƯƠNG ĐĂNG KÝ HĐ ...

công ty tại binh dương đăng ký sử dụng HĐ ĐT

CÔNG TY BÌNH DƯƠNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC TỪ THÁNG 3 CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

 

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/202 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định.

 

“Điều 11. Hiệu lực thi hành

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CPtrước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

 

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ.

 

Căn cứ vào quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời theo nguyên tắc như sau:

 

Theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định. Giai đoạn 2 từ ngày 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai hóa đơn điện tử tại các tỉnh, thành phố còn lại. Do vậy, tỉnh Bình Dương không thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

 

Trường hợp chi nhánh Công ty hoạt động kinh doanh tại Bình Dương đề nghị được áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ đầu tháng 03 năm 2022 là chưa phù hợp theo lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ ngày 01/7/2022.

 

(Công văn 2915/CTBDU-TTHT ngày 28/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

Quy định về hoá đơn điện tử PHẢI BIẾT năm 2022 theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86