ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THỰC HIỆN HOÀN ...

 1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) quy định về các trường hợp được hoàn thuế bao gồm:

 • Số tiền bạn đã nộp > số thuế phải nộp
 • Đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
 • Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bên cạnh đó, theo quy tại tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

 • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế
 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập
 • Đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế
 • Cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 1. CÁCH THỨC THỰC HIỆN HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

a. Hoàn thuế đối với Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa. Hồ sơ cho doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua mạng bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (làm trên phần mềm HTKK bằng cách: Đăng nhập ð tìm tới mục “Hoàn thuế” ð Chon tờ khai và tiến hành điền thông tin rồi kết xuất XML nộp qua mạng)
 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp Doanh nghiệp ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó

Lưu ý: Scan các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN đính kèm vào file Word hoặc Excel ⇒ Sau khi nộp xong Giấy đề nghị hoàn thuế ⇒ Vào “Tra cứu” ⇒ Nộp đính kèm file Scan các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà khi nộp Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN thì chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc Chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

⇒ Như vậy, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế chỉ cần thực hiện điền thông tin vào Mẫu số 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (Đăng nhập vào phần mềm HTTK ð tìm tới mục “Thuế thu nhập cá nhân” ⇒ chọn “02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân (TT92/2015) ð tiến hành điền thông tin rồi kết xuất XML nộp qua mạng)

Lưu ý: Nếu đề nghị hoàn thuế TNCN thì nhập vào Chỉ tiêu 47, nếu chuyển sang kỳ sau thì nhập vào Chỉ tiêu 49

c. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Căn cứ vào khoản 3 điều 58 TT 156/2013/TT-BTC quy định, đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì thời gian giải quyết chậm nhất là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đầy thủ hồ sơ hoàn thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86