ĐỐI TƯỢNG CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT ...

ĐỐI TƯỢNG CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT

Căn cứ vào điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết quy định doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong các trường hợp các bên liên kết tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia hoặc các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác, cụ thể như sau

  • Về Vốn góp của chủ sở hữu: Trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ ít nhất 25% trong một DN khác hoặc hai DN cùng có vốn sở hữu của một bên hoặc là cổ đông lớn nhất, có ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp còn lại.
  • Về Điều hành biểu quyết, kiểm soát: các thành viên ban lãnh đạo của một bên chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh
  • Về Nợ vay: Bảo lãnh hoặc cho vay vốn với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự
  • Về các mối quan hệ trong gia đình: phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành hoặc kiểm soát bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột
  • Về Cơ sở hoạt động: địa điểm kinh doanh, hai bên có quan hệ về cùng trụ sở chính hoặc cùng là cơ sở thường trú của một bên nước ngoài khác
  • Chịu sự kiểm soát của một cá nhân hoặc doanh nghiệp thông qua vốn góp để vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành, quyết định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86