ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG LIÊN TỤC CÓ ĐƯỢ ...

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13, Quy định về việc đóng bảo hiểm không liên tục và lương hưu được hưởng như sau:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 của Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

Như vậy, tham gia BHXH không liên tục thì thời gian đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội là tổng thời gian mà người lao động đã đóng Bảo hiểm xã hội từng giai đoạn cộng lại (không bắt buộc người lao động phải đóng Bảo hiểm xã hội liên tục). Do đó, khi về già vẫn được hưởng lương hưu nếu thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định tại các điều khoản sau:

Căn cứ điểm a và b khoản 2 điều 56 Luật BHXH năm 2014, trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2021 đóng BHXH đủ 19 năm, từ năm 2022 trở đi đóng BHXH đủ 20 năm và nữ nghỉ hưu đóng BHXH đủ 15 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm một năm đóng BHXH thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%.

Ngoài ra, quy định tại điều 58 Luật BHXH năm 2014, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, người lao động ngoài được hưởng lương hưu thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

One thought on “ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG LIÊN TỤC CÓ ĐƯỢ ...

 1. W jvwztqlmy says:

  Have you heard of Jasper AI?
  It’s a revolutionary application that uses artificial intelligence to generate content for social media.
  Jasper is the AI Content Platform that helps you and your team break through creative blocks to make amazing, original content 10X faster.

  How does it work?
  Your AI assistant Jasper has consumed the internet, so it knows how to write naturally on any topic.

  For example,
  ask Jasper to:

  – “Generate caption ideas for my Instagram post about…”

  – “Write a high-quality blog post on…”
  – “Improve my emails response to an angry customer”

  and so much more…

  Over 100,000 creators and companies use Jasper and rate the app 4.9 out of 5 stars.

  Official trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6JTBoPhjqKg

  What’s more, you can get a free trial of Jasper AI by visiting :
  https://www.jasper.ai/free-trial?fpr=giuseppe33
  Use my referral to get 10.000 words for free.

  Try it out and see how it can revolutionize your social media experience!l

  Wishing you all the best,

  Joe Marinaro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86