GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG VÀ LẬP H ...

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG VÀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

Căn cứ vào điều 3 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT và cách lập hóa đơn cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí nhưng không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức trực tuyến
 • Chi tiết hàng hóa hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định chi tiết tại Phụ lục I: Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế GTGT ban hành kèm theo nghị định 92/2021/NĐ-CP
 1. Thời gian: Áp dụng từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2021
 2. Mức giảm thuế GTGT
 • Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT
 • Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT
 1. Trình tự thủ tục thực hiện

 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

“Khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT”.

 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Do trên hóa đơn bán hàng không có tiêu thức thuế GTGT, do đó doanh nghiệp, tổ chức thực hiện giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” và ghi chú trên hóa đơn bán hàng: “Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.
 • Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ: Khi lập hóa đơn cho hàng hóa dịch vụ, doanh nghiệp lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
 • Đối với doanh nghiệp đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất, mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
 • Đối doanh nghiệp doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá mà chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 30% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86