HÓA ĐƠN GTGT ĐIỆN TỬ XUẤT HÀNG HÓA, ...

lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa dịch vụ

 HƯỚNG DẪN VỀ LẬP HÓA ĐƠN GTGT ĐIỆN TỬ XUẤT HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 

 

 

– Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

 

+ Tại Điều 7 quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế:

 

“1. Đồng tiền khai thuế, nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

 

Người nộp thuế hạch toán kế toán bằng ngoại tệ theo quy định của Luật Kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

 

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng tiền nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ các trường hợp được phép khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 3 và tỷ giá giao dịch thực tế quy định tại khoản 2 Điều này.”

 

– Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

 

+ Tại Điều 8 quy định loại hóa đơn gtgt:

 

“Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

 

  • Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

 

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

 

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

 

  • Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

 

1 .Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

 

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

 

– Hoạt động vận tải quốc tế;

 

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

 

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài…”

 

+ Tại Điều 13 quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“…

Quy định về áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý như sau:

c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ, xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

…”

+ Tại Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn:

 

“13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn gtgt

 

c) Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

 

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên ngoại tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP , khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

 

Đồng tiền ghi trên hóa đơn được thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 13 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

 

(Công văn số 4251/CTHN-TTHT ngày 28/01/2022 của CT Hà Nội)

 

 

 

  • – Một số bài viết có liên quan

Hóa đơn chứng từ Cục Thuế Hà Nội

Quy định về lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu

 

  • – Bài viết khác của CTAX

Hóa đơn gtgt cho mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86