KHOẢN NHẬN VÀ TRAO HỘ CỦA CÔNG TY ...

khoản nhận và trao hộ có được tính vào chi phí được trừ

KHOẢN NHẬN VÀ TRAO HỘ CỦA CÔNG TY

 

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

 

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1 .Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

 

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có nhận các khoản tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động của Công ty thì về nguyên tắc khoản tài trợ này là thu nhập khác của Công ty. Công ty kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

 

Trường hợp Công ty có nhận khoản tài trợ từ các đơn vị để trao, cấp học bổng cho sinh viên, học viên đang theo học tại Trường (có chương trình trao, danh sách trao cụ thể, Công ty chỉ là đơn vị nhận và trao hộ) thì khoản tài trợ này không được tính vào thu nhập khác và Công ty không được tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi học bổng này theo quy định.

Các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài trợ, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã nêu ở trên.

 

(Công văn 587/CTTPHCM-TTHT ngày 21/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Các khoản chi phí được trừ của Công ty Cổ phần.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86