LUẬT TRÁNH THUẾ 2 LẦN

LUẬT TRÁNH THUẾ 2 LẦN

 

Căn cứ vào Thông tư số 205/2013/TT-BTC ban hành ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, nội dung quy định cụ thể như sau:

 1. Đối tượng áp dụng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam.
 2. Các loại thuế áp dụng
 • Trường hợp của Việt Nam, các loại thuế thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định là: Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân
 • Trường hợp của các Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam: các loại thuế áp dụng Hiệp định được quy định cụ thể tại Điều 2 của hiệp định ký kết giữa Việt Nam và nước đó
 1. Miễn trừ đối với các thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập
 2. Thuế đối với các loại thu nhập

Thu nhập từ bất động sản: tất cả các loại thu nhập do một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thu được từ việc trực tiếp sử dụng, khai thác hoặc cho thuê các loại bất động sản tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh:

 • Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân: doanh nghiệp chỉ bị đánh thuế trên phần thu nhập phân bổ cho cơ sở thường trú đó
 • Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thành lập pháp nhân tại Việt Nam: doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập như các doanh nghiệp Việt Nam khác theo quy định

Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế: tuỳ theo quy định tại từng Hiệp định, thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế sẽ được miễn hoặc giảm thuế tại Việt Nam.

Thu nhập từ tiền lãi cổ phần: thu thuế theo một thuế suất giới hạn tùy theo từng Hiệp định (thường không quá 15%)

Thu nhập từ lãi tiền cho vay, thu nhập từ tiền bản quyền hoặc thu nhập từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật: thu thuế theo một thuế suất giới hạn (thường không quá 10%) tùy theo từng Hiệp định.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản: Việt Nam có quyền thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật ngoài trừ các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng tàu thuỷ, thuyền, máy bay hoạt động trong vận tải quốc tế: không phải nộp thuế tại Việt Nam
 • Chuyển nhượng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong một tín thác hoặc một hợp danh mà giá trị bất động sản chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng số vốn của doanh nghiệp: các Hiệp định giữa Việt Nam với các nước đều có quy định theo đó để áp dụng, trường hợp tại Hiệp định không quy định cụ thể về tỷ lệ hoặc về tỷ lệ chủ yếu thì tính chủ yếu được xác định là trên 50%.
 • Chuyển nhượng tài sản khác tại Việt Nam ngoại trừ khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều 27 TT 205/2013/TT-BTC: không phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập: một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam tiến hành cung cấp dịch vụ cá nhân độc lập tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc, thu nhập từ thù lao giám đốc, thu nhập từ các hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ và vận động viên: một cá nhân có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập làm công đó tại Việt Nam theo các quy định.

Thu nhập từ tiền lương hưu: Tùy theo từng Hiệp định cụ thể, thu nhập là tiền lương hưu sẽ phải chịu thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86