NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH S ...

NGHỊ ĐỊNH 08/2022/QĐ-TT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

          Ngày 28/03/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, các đối tượng được áp dụng hỗ trợ là Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp hoặc Người lao động quay trở lại thị trường lao động.

I. Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp.

        1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ.

         Cụ thể, đối với Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm; Quyết định sẽ hỗ trợ khi đối tượng nêu trên đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

  • – Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • – Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.
  • – Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (tức Người lao động phải có xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm về việc tham gia bảo hiểm và có Giấy đề nghị hỗ trợ thì Người lao động mới đảm bảo được điều kiện được hỗ trợ).

         Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

 

 2.  Mức, thời gian và phương thức hỗ trợ.

            Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

            Thời gian hỗ trợ: Tối đa 03 tháng.

            Phương thức chi trả: Hằng tháng.

 

  3. Hồ sơ hỗ trợ.

           Mẫu số 02 (Xác nhận của của Cơ quan Bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

            Bản sao danh sách trả lương tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Đối với trường hợp Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

 

II. Người lao động quay trở lại thị tường lao động.

        1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ.

        Cụ thể, đối với Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • – Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
  • – Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
  • – Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

           Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

 

         2.  Mức, thời gian và phương thức hỗ trợ.

          Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

          Thời gian hỗ trợ: Tối đa 03 tháng.

          Phương thức chi trả: Hằng tháng.

 

           3. Hồ sơ hỗ trợ.

        Mẫu số 03 (Xác nhận của của Cơ quan Bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

        Bản sao danh sách trả lương tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Đối với trường hợp Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc).

 

III. Trình tự, thời gian nhận hồ sơ.

  •   – Ít nhất 03 ngày làm việc: Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc
  •   – 2 ngày: Người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.
  •   – 2 ngày (Ủy ban nhân dân cấp huyện)/2 ngày (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.
  •   – 2 ngày làm việc: Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86