PHÂN BIỆT VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ CHỨNG ...

Căn cứ vào chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, cách xử lý các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và chiết khấu thanh toán như sau:

Tiêu chíChiết khấu thương mạiGiảm giá hàng bánChiết khấu thanh toán
Khái niệmLà khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớnLà khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếuLà khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng
Xử lý chứng từXuất hóa đơn giảm trừ/ điều chỉnh giá trên hóa đơn sau khi kết thúc đợt mua hàngXuất hóa đơn giảm giá hàng bán ngay trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giáKhông xuất hóa đơn mà sử dụng chứng từ trả tiền chiết khấu như phiếu thu, phiếu chi
Cách hạch toánBên bán

–          Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại

Nợ 521: Số tiền Chiết khấu thương mại

Nợ 3331: Số tiền thuế GTGT

Có 111/112/131: Tổng số tiền

–          Phản ánh doanh thu

Nợ 111/112/131: Tổng số tiền

Có 511: Tổng số tiền chưa chiết khấu

Có 3331: Số tiền thuế GTGT

Bên bán

–          Giá đã giảm ngay trên hóa đơn

Nợ 111/112/131: Tổng số tiền

Có 511: Tổng số tiền đã giảm

Có 3331: Số tiền thuế GTGT

–          Viết hóa đơn điều chỉnh giảm

Nợ: 5213: Giá chưa có thuế

Nợ: 3331: Số tiền thuế GTGT

Có 131: Tổng số tiền giảm giá

Kết chuyển

Nợ 511/ Có 5213

Bên bán: Căm cứ vào phiếu chi

Nợ 635: Chi phí tài chính

Có 111/112/131:

 

Bên mua

Nợ 156: Giá trên hoá đơn

Nợ 1331: Số tiền thuế GTGT

Có 111/112/331: Tổng số tiền

Bên mua

–          Giá đã giảm ngay trên hóa đơn

Nợ 156: Giá trị theo giá đã giảm

Nợ 1331: Số tiền thuế GTGT

Có 111/112/131: Tổng số tiền

–          Viết hóa đơn điều chỉnh giảm

Nợ 111/112/131: Tổng số tiền

Có 156: Giá trị hàng chưa tiêu thụ

Có 632: Giá trị hàng đã tiêu thụ

Có 1331: Số tiền thuế GTGT

Bên mua: Căn cứ vào phiếu thu

Nợ 111/112/331:

Có 515: Doanh thu từ hoạt động tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86