TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỊ DỠ BỎ MÀ CHƯA KH ...

 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỊ DỠ BỎ MÀ CHƯA KHẤU HAO HẾT

VÀ PHẦN CHI PHÍ PHÁ DỠ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

 

Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý Khấu hao TSCĐ (có hiệu lực thi hành từ năm tài chính năm 2013), tại điểm a, khoản 1, Điều 4, có hướng dẫn rõ:

 

 “Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc hủy bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định. 

 

Tại điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:

 

“2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và giá trị thu hồi được (nếu có), doanh nghiệp dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.”

 

Căn cứ vào các quy định trên, trong quá trình tháo dỡ và phục hồi hiện trạng mặt bằng kinh doanh cho bên cho thuê khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, Công ty có dở bỏ hoặc hoặc hủy bỏ công trình xây dựng, vật kiến trúc gắn liền với đất mà chưa khấu hao hết, phần chênh lệch còn thiếu do chưa trích khấu hao hết và phần chi phí phá dỡ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86