TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ GDLK VÀ CPLV ...

trả lời

TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHI PHÍ LÃI VAY

 

Hỏi: Chi phí lãi vay chưa thanh toán có được tính vào chi phí được trừ ?

 

Trả lời:

Trường hợp Công ty phát sinh chi phí lãi vay do ký hợp đồng vay tiền của các tổ chức tín dụng và của các cá nhân (không bao gồm khoản vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, khoản vay để góp/ bổ sung vốn pháp định, vốn điều lệ và khoản vay khác không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị) nếu chưa thanh toán do chưa đến hạn thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tương ứng với năm phát sinh chi phí lãi vay phải trả.

 

Hỏi: Lãi vay của năm trước đó có được tính vào chi phí được trừ năm sau đó không ?

 

Trả lời:

Công ty vay vốn từ Công ty mẹ, năm 2019 chưa thanh toán 600tr VNĐ, năm 2020 là 500tr VNĐ thì khoản chi phí lãi vay của 2 năm chưa thanh toán là chi phí lãi vay phát sinh tương ứng với doanh thu của kỳ tính thuế năm 2019, 2020 theo quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của 02 Nghị định này. Thời điểm Công ty chi trả chi phí lãi vay vào năm 2021 là thực trả, nếu khoản chi phí lãi vay không tương ứng với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ của năm 2021.

 

Hỏi: EBITDA âm thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không ?

 

Trả lời:

Trường hợp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty là số âm (lỗ) nhưng tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của Công ty lớn hơn 0 thì tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN thuộc diện bị khống chế

 

Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong ký của Công ty nhỏ hơn 0 thì toàn bộ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Hỏi: Công ty A là công ty con của Công ty B (B là DN 100% vốn đầu tư nước ngoài tại VN). Công ty A có vay tiền của công ty mẹ tại nước ngoài của Công ty B. Vậy vậy có được xem là giao dịch liên kết hay không ?

 

 Trả lời:

Để được xem là giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế.

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Giao dịch liên kết là gì? Chi phí lãi vay có giao dịch liên kết.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Thuế và những điều cần lưu ý đầu năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86