VAY MƯỢN TIỀN KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI SU ...

VAY MƯỢN TIỀN KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI SUẤT CÓ PHÁT SINH

GIAO DỊCH LIÊN KẾT HAY KHÔNG?

 

Để tìm hiểu về vấn đề nêu trên, trước hết ta phải hiểu giao dịch liên kết là gì?

 

Theo Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, giao dịch liên kết là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

 

Để hiểu sâu hơn, ta có thể xem qua một số ví dụ như sau:

 

Trường hợp đơn vị là Chi nhánh của Tổ chức luật sư nước ngoài K (Công ty mẹ) theo trình bày có vay, mượn tiền không phải trả lãi suất của Công ty mẹ và của cá nhân người Việt Nam được ủy quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Nếu việc vay, mượn tiền không phải trả lãi suất của cá nhân ít nhất 10% vốn của của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế, thì các giao dịch này được xem là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

 

Trường hợp trong kỳ tính thuế, Chi nhánh có phát sinh giao dịch liên kết, nhưng tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả cá giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng thì Chi nhánh có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

 

Trường hợp Công ty mẹ, cá nhân được ủy quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh cho Chi nhánh vay, mượn tiền không phải trả lãi suất, nếu hoạt động này được xác định là việc thực hiện trao đổi hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị gia dịch thông thường trên thị trường thì thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86