NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC GIẢM TH ...

nhà thầu nước ngoài

NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT?

 

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%. Việc giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP được thực hiện khi cơ sở kinh doanh lập hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) và thể hiện nội dung giảm thuế giá trị gia tăng được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

 

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

 

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

 

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

 

Nếu nhà thầu nước ngoài không thuộc trường hợp lập hóa đơn thì nhà thầu nước ngoài không được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

 

(Công văn số 3101/CTTPHCM-TTHT ngày 07/4/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

Bài viết có liên quan:

Trường hợp được giảm thuế GTGT xuống còn 8%.

 

Bài viết khác của CTAX:

Chi hỗ trợ, tài trợ của Doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86