Thuế GTGT áp dụng 8% hay 10% sau ng ...

Hợp đồng mua bán hàng hóa đầu năm 2023 kéo dài quá trình thực hiện qua sau ngày 01/7/2023 thì  thuế GTGT áp dụng 8% hay 10%?

 

1 .  Khi nào hóa đơn mua vào, bán ra tháng 7 ghi nhận 8%, 10% ?

 

Thực hiện Nghị quyết 101/2023/QH15 và Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% chỉ áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2023 và cụ thể là đến hết ngày 31/12/2023.

 

Do đó, hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT khi bán ra sẽ chịu thuế suất VAT là 8% (không căn cứ vào thời điểm mua vào).

 

– Trường hợp mà hợp đồng cung ứng dịch vụ được ký kết trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/7/2023 nhưng hoàn thành việc cung ứng dịch vụ sau ngày 01/7/2023 thì tại thời điểm hoàn thành công việc là thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng với thuế suất 8%.

 

-Trường hợp mà hợp đồng cung ứng dịch vụ được ký kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/7/2023 kéo dài quá trình thực hiện sang sau ngày 01/7/2023 nhưng có thu tiền trước hoặc thu tiền trong quá trình thực hiện thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm lập hóa đơn, mà thời điểm lập hóa đơn cũng là thời điểm thu tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

2 . Cách sửa hóa đơn khi Thuế GTGT áp dụng 8% hay 10% bị sai

 

Căn cứ Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Điều 7, khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

 

Cách 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót

 

– Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho bên mua.

 

– Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 

Nội dung cần ghi trên hóa đơn điều chỉnh: Với điều chỉnh tăng thì ghi dấu dương, với điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm đúng với thực tế điều chỉnh.

 

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót sau đó gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã) hoặc gửi cho cơ quan thuế cấp mã và sau đó gửi cho người mua.

 

Cách 2: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế

 

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót để gửi cho bên mua.

 

– Trường hợp bên bán và bên mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn ban đầu có sai sót 02 bên ghi rõ sai sót vào văn bản, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

 

 

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

 

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã) hoặc gửi cho cơ quan thuế cấp mã và sau đó gửi cho người mua (đối với hóa đơn điện tử có mã).

 

Xem thêm tại :

 

Ap-dung-thue-suat-thue-gtgt-8-hay-10-doi-voi-hop-dong-ky-ket-truoc-ngay-0172023-nhung-keo-dai

Bài viết khác của CTAX:

Tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-2023/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86