HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP CÓ SAI SÓT V ...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP CÓ SAI SÓT VÌ KHÔNG GIẢM THUẾ THEO QUY ĐỊNH NHƯNG KHÁCH HÀNG KHÔNG CÓ NHU CẦU GIẢM THUẾ

 

Hóa đơn điện tử  được triển khai rộng rãi đồng bộ trong thời gian tới đây. Tuy nhiên trong những lần đầu áp dụng hóa đơn điện tử vào thực tiễn, doanh nghiệp có thể gặp một số sai sót, vướng mắc khi xuất hóa đơn cho khách hàng. Nếu hóa đơn điện tử gặp sai sót thì cần xử lý như thế nào cho đúng luật?  Liệu xử lý chúng có phức tạp như hóa đơn giấy?

Việc xử lý sai sót về hóa đơn điện tử thực hiện theo Điều 17 (có mã của cơ quan thuế)Điều 24 (không có mã của cơ quan thuế) Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sai sót được hướng dẫn xử lý như sau:

    1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
    2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
    3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Cũng theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, tại Điều 24 thì hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được xử lý như sau:

    1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.
    2. Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.”

Như vậy, các trường hợp sai sót hóa đơn điện tử đều phải xuất hóa đơn mới thay thế mà không cần quan tâm hai bên đã khai thuế hay chưa; bên bán có trách nhiệm lập Mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn gửi về cơ quan thuế, cụ thể:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập nhưng chưa gửi cho bên mua nếu phát hiện sai sót thì bên bán hàng đình chỉ việc gửi hóa đơn, đồng thời gửi Mẫu số 04 thông báo việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn điện tử mới gửi về cơ quan thuế để được cấp mã mới gửi cho khách hàng.

Hóa đơn điện tử đã gửi cho khách hàng (có mã và không có mã của cơ quan thuế) nếu phát hiện sai sót thì 2 bên lập Biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán gửi Mẫu 04 và lập hóa đơn điện tử mới (gửi cho cơ quan thuế nếu hóa đơn có mã của cơ quan thuế) để gửi cho khách hàng.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót thì trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (Mẫu 05) của cơ quan thuế, bên bán phải gửi Mẫu 04 và lập hóa đơn điện tử mới (gửi cho cơ quan thuế nếu hóa đơn có mã của cơ quan thuế) để gửi cho khách hàng.

 

*Riêng trường hợp khách hàng không có nhu cầu điều chỉnh để giảm thuế suất GTGT theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP thì công ty căn cứ hóa đơn đã lập để kê khai thuế theo quy định*

2 thoughts on “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP CÓ SAI SÓT V ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86