SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2 ...

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

 

 

nghị định số 91/2022/NĐ-CP

(Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ)

 

1 .Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP quy định bổ sung hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa quy định)

 

2 .Tại khoản 3,4 và 5 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP lần lượt quy định bổ sung, sửa đổi về thuế TNDN và lợi nhuận sau thuế như sau:

 

  • -Theo đó, sửa đổi quy định về lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm.

 

  • -Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

  • -Tương tự, thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp quý và khai quyết toán năm. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

 

  • -Thêm đó, trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

3 .Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP quy định bổ về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử: cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. (Nghị đinh 126/2020/NĐ-CP chưa quy định)

 

4 .Tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP quy định bổ sung về thời điểm thực hiện khai thuế và nộp thuế TNCN như sau:.

 

  • -Tổ chức là các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán (sau đây gọi chung là tổ chức) có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư theo quy định tại điểm d.1 khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

 

  • -Trường hợp từ ngày 05/12/2020 đến 31/12/2022, tổ chức chưa khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư thì cá nhân tự thực hiện khai thuế, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế TNCN và không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

 

5 .Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường như sau:

 

  • -Doanh nghiệp có hoạt động khai thác và tiêu thụ than nội địa thông qua hình thức quản lý và giao cho các công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc khai thác, chế biến và tiêu thụ thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than thực hiện khai thuế cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác thuộc diện chịu thuế  và nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm theo Bảng xác định số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

6 .Bổ sung, sửa đổi biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP

 

  • -Bổ sung Mẫu số 01/GTCN về việc đề nghị giảm tiền chậm nộp kỳ tính thuế năm 2021 do được tính lại tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

 

7 .Hiệu lực thi hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 30 tháng 10 năm 2022). 

 

Chi tiết Nội dung Nghị định 91/2022/NĐ-CP được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện.

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Thực hiện Nghị đinh 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Thuế vãng lai là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86