THỜI HẠN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LUẬT HÌNH ...

thời hạn định

THỜI HẠN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH?

 

Thời hạn định giá tài sản được hiểu là việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết (Điều 216 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

 

Trong trường hợp không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết. Việc định giá tài sản do Hội đồng định giá tài sản tiến hành, việc họp định giá tài sản có thể được thực hiện tại nơi có tài sản được định giá hoặc nơi khác theo quyết định của Hội đồng định giá tài sản.

 

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán có thể tham dự phiên họp định giá tài sản nhưng phải báo trước cho Hội đồng định giá tài sản biết. Khi được sự đồng ý của Hội đồng định giá tài sản thì có quyền đưa ra ý kiến

 

Trong tố tụng hình sự có một số trường hợp cần phải được định giá tài sản được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể: (Điều 218 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

 

– Có nghi ngờ về kết luận định giá lần đầu được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có đầy đủ căn cứ nghi ngờ về kết luận trên

 

– Có mẫu thuẫn giữa kết luận định giá tài sản lần đầu và kết luận định giá lại về giá của tài sản cần định giá được thực hiện khi đồng thời thỏa mãn đủ các điều kiện

 

+ Kết luận định giá lại khác với kết luận định giá lần đầu khi việc định giá lần đầu và định giá lại đều tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục định giá, áp dụng đúng thông tin, đặc điểm của tài sản cần định giá và nội dung yêu cầu định giá

 

+ Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp tục có đầy đủ căn cứ nghi ngờ về kết luận định giá lại

 

Ngoài ra, một số trường hợp không thuộc trường hợp định giá lại tài sản. Cụ thể (Điều 21 Nghị dịnh 30/2018/NĐ-CP)

 

– Hội đồng định giá chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục định giá hoặc chưa có kết luận về giá của tài sản cần định giá hoặc thành viên Hội đồng định giá tài sản thuộc một trong các trường hợp không được tham gia định giá tài sản

 

– Có sự thay đổi về thông tin, đặc điểm của tài sản cần định giá, thay đỏi về nội dung yêu cầu định giá khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng

 

– Việc định giá tài sản đối với những trường hợp trên được thưc hiện như định giá lần đầu

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Định giá tài sản trong tố tụng dân sự được thực hiện theo nguyên tắc gì? Đối với thỏa thuận việc xác định giá tài sản đang tranh chấp phải đáp ứng các yêu cầu gì?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Vấn đề về bảng kê đính kèm hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86