CHUYỂN GIÁ, GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG MỤC T ...

CHUYỂN GIÁ, GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG MỤC TIÊU Ý NGHĨA VÀ CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ

 1. Khái niệm Chuyển giá, Giá chuyển nhượng

Chuyển giá được hiểu là một bộ phận các công ty có mối quan hệ liên kết với nhau giao dịch, thực hiện chính sách đối với hàng hóa, dịch vụ, vay, đi vay được chuyển dịch các các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Giá chuyển nhượng là giá nội bộ được dùng để trao đổi đầu vào nhân tố và sản phẩm giữa các chi nhánh hoặc bộ phận của một doanh nghiệp lớn. Nói một cách dễ hiểu là giá chuyển nhượng này chỉ dùng để mua bán, trao đổi, vay mượn giữa các công ty, doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết.

 1. Nguyên nhân của chuyển giá
 • Quyền tự do định đoạt giá của một giao dịch mua hay bán hàng hóa, dịch vụ (quyền mua, quyền bán sản phẩm, dịch vụ với giá mong muốn) từ các chủ thể trong kinh doanh ngành nghề, mặt hàng mà luật pháp cho phép
 • Xuất phát từ trong nhóm liên kết, các chủ thể có sự gắn bó chung về lợi ích dẫn đến việc khác biết biệt về giá không làm thay đổi lợi ích toàn cục
 • Quyết định chính sách giá giao dịch thường không làm thay đổi tổng lợi ích chung tuy nhiên nó có thể làm thay đổi nghĩa vụ thuế. Thông qua việc định giá, nghĩa vụ thuế được chuyển từ nơi bị điều tiết cao sang nơi bị điều tiết thấp hơn và ngược lại.
 1. Các hình thức chuyển giá

 • Tăng giá trị tài sản góp vốn
 • Nâng khống giá trị của tài sản vô hình
 • Thông qua việc mua, bán nguyên vật liệu, thành phẩm
 • Nâng cao chi phí quản lý và hành chính
 • Thay đổi giá bán giữa công ty ty liên kết
 • Chi phí quảng cáo
 • Vay và cho vay
 1. Hồ sơ xác định giá giao dịch
 • Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, hồ sơ xác định giá giao dịch bao gồm:
 • Hồ sơ quốc gia theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP
 • Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP
 • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP
 • Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuẩn bị 04 tờ khai liên quan đến giao dịch liên kết theo Mẫu số 01, số 02, số 03 và số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nhị định 20/2017/NĐ-CP
 • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế
 • Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Cơ quan thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86