DỊCH VỤ BẢO VỆ LẬP HÓA ĐƠN NTN ? ...

lập hóa đơn dịch vụ bảo vệ

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH VỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

 

“4. Thời điểm lập hoá đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 

Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua.

 

Về việc thời điểm lập hoá đơn, theo trình bày Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ không thuộc các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa Công ty và khách hàng, đối tác theo quy định tại 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hoá đơn dịch vụ bảo vệ Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sau khi đối soát có sai sót thì thực hiệN xử lý theo hướng dẫn tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 

(Công văn số 1116/CTTPHCM-TTHT ngày 14/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • ♦Một số bài viết liên quan

 Thời điểm xuất hoá đơn trong một số trường hợp

 

  • ♦Bài viết khác của CTAX

 Đăng ký mã số thuế cá nhân online

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86