KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KD ...

kê khai thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH THEO NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

 

 

Tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế.

 

“đ) Người nộp thuế được giao quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức nhưng không thành lập pháp nhân riêng thì thực hiện khai thuế riêng đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh theo thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

 

Tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn

 

“n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:   

      

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

 

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

 

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

 

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

 

Tại điểm b khoản 6 Điều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

 

“b) Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức được giao quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức nhưng không thành lập pháp nhân riêng nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được giao quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với một Công ty khác không thành lập pháp nhân riêng thì Công ty thực hiện đăng ký thuế tại Cục thuế theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC để được cấp mã số thuế cho hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

Về thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào việc phân chia kết quả kinh doanh quy định trong hợp đồng, Công ty thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại điểm n khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

(Công văn số 787/CTTPHCM-TTHT ngày 26/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Một sô bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế quản lý thuế

 

  • Bài viết khác của CTAX

Giảm thuế GTGT và lập hóa đơn theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86