QUI ĐỊNH VỀ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG N ...

QUI ĐỊNH VỀ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

NHỮNG NGÀY CHƯA NGHỈ PHÉP NĂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

        Người lao động không nghỉ phép năm thì có được thanh toán tiền nghỉ phép năm hay không?

        Cách tính chế độ nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật lao động hiện nay là gì?

      Theo Bộ luật lao động thì người lao động khi làm việc sẽ được nghỉ phép hàng năm và được hưởng nguyên lương tương ứng với thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức đó. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Cụ thể:

 

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

        – 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

       – 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

        – 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Cá nhân làm việc không đủ 12 tháng tại đơn vị (đủ hay không đủ 12 tháng xác định trong 1 năm tài chính mà người đó làm việc, không phải xác định cho tổng thời gian làm việc thực tế của người đó) có thể xảy ra trong trường hợp:

        – Kí hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng thì tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, người lao động làm việc không đủ 12 tháng làm việc tại đơn vị trong năm chấm dứt hợp đồng;

        – Kết thúc hợp đồng lao động trước thời điểm kết thúc năm tài chính thì trong năm đó cũng được xác định là không đủ 12 tháng làm việc;

        – Vào làm việc sau tháng 1 dương lịch và vẫn đang thực hiện hợp đồng lao động thì năm đầu tiên làm việc tại đơn vị không đủ 12 tháng;

 

*Công thức tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc:

Số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc

=

Số ngày nghỉ hằng năm

(12 hoặc 14 hoặc 16)

+Số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niênX

Số tháng làm việc thực tế trong năm

12

*Nếu người lao động không nghỉ (chưa nghỉ và không có nhu cầu nghỉ trong năm sau) thì được thanh toán bằng tiền.

Mức thanh toán tiền lương ngày chưa nghỉ=tiền lương ngày chưa nghỉXsố ngày chưa nghỉ.

 

Trong đó:

         Số ngày chưa nghỉ = Số ngày nghỉ phép năm người lao động – Số ngày đã nghỉ

         Tiền lương ngày chưa nghỉ được xác định tùy từng trường hợp:

         > 100% tiền lương nếu người sử dụng không sắp xếp lịch ngày nghỉ hằng năm do không phải tiền lương làm thêm giờ;

        > 300% tiền lương nếu người sử dụng bố trí ngày nghỉ hằng năm, ngày nghỉ hằng năm được xác định một ngày cụ thể là ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm trong ngày nghỉ có hưởng lương được tính mức 300%.

 

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86