QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ THÁNG 7/202 ...

Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế (55 trang). Quyết định thay mới Quy trình kiểm tra thuế, gồm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (doanh nghiệp), áp dụng kể từ ngày 14/7/2023.

 

 

Kiểm tra thuế là một quy trình quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế. Có nhiều phương pháp và cơ sở pháp lý khác nhau để tiến hành kiểm tra, nhưng dưới đây là một số trường hợp mà cơ quan thuế có thể kiểm tra đột xuất mà không cần kế hoạch trước.

 

1.Kiểm tra dựa trên đơn tố cáo: Đây là một phương pháp thông qua đó người dân có thể báo cáo về bất kỳ hóa đơn sai sót nào mà họ phát hiện được. Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra dựa trên thông tin trong đơn tố cáo để xác minh sự chính xác của hóa đơn.

 

2. Kiểm tra dựa trên chỉ đạo từ Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên: Trong trường hợp này, kiểm tra được tiến hành dựa trên chỉ thị từ Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên. Đây là một phương pháp quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và thực thi hiệu quả của quy định thuế.

 

3. Kiểm tra dựa trên đề nghị từ doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền đề xuất kiểm tra trong một số trường hợp nhất định, bao gồm việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định thuế trong quá trình thay đổi này.

 

4. Kiểm tra trước khi hoàn thuế: Đây là một phương pháp khác quan trọng, trong đó kiểm tra được tiến hành trước khi doanh nghiệp hoàn thuế .

 

– Các trường hợp kiểm tra đột xuất khác.

 

 

Bài viết liên quan:

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-970-QD-TCT-2023-Quy-trinh-kiem-tra-thue

Bài viết khác của CTAX:

 

https://ctax.vn/khau-tru-thue-gtgt-doi-voi-vat-tu-hu-hong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86