SỬA NỘI DUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆ ...

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, đơn cử một số nội dung nổi bật sau đây:

 

1. Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác kế toán

 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC bổ sung quy định về áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác kế tác. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho quản trị doanh nghiệp trong đó có phân hệ kế toán thì doanh nghiệp không bắt buộc sử dụng tài khoản 999 – Xác định kết quả kinh doanh.

 

Các tài khoản loại 5, 6, 7, 8 và các sổ kế toán tương ứng không bắt buộc phải đảm bảo quy định về số dư cuối kỳ nhưng phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin về từng chứng từ kế toán theo quy định để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như công tác kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

 

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải đảm bảo không có sự khác biệt so với việc áp dụng các nguyên tắc hạch toán theo quy định.

 

2. Bổ sung nguyên tắc kế toán với Tài khoản 128 (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn)

 

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn có phát sinh khoản chênh lệch giữa giá gốc khoản đầu tư trái phiếu và mệnh giá trái phiếu thì khoản chênh lệch đó được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính phù hợp với kỳ hạn của trái phiếu theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế.

 

3. Bổ sung nguyên tắc kế toán với Tài khoản 211 (tài sản cố định hữu hình)

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ về hoàn nguyên môi trường thì giá trị hiện tại ước tính của chi phí hoàn nguyên môi trường, chi phí thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định.

 

4. Sửa đổi nội dung và bổ sung  về kế toán thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư để cho thuê với Tài khoản 217 (bất động sản đầu tư)

(1) Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư như sau:

 

Nợ các Tài khoản 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán).

 

Có Tài khoản 711 – Thu nhập khác (giá bán thanh lý chưa có thuế giá trị gia tăng).

 

Có Tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (333111) (nếu có).

 

(2) Phản ánh giảm nguyên giá và giá trị còn lại của bất động sản đầu tư đã được thanh lý, nhượng bán, ghi:

 

Nợ Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư – nếu có).

 

Nợ Tài khoản 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư).

 

Có tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá của bất động sản đầu tư).

 

(3) Phản ánh số chi về nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư:

 

Nợ Tài khoản 811 – Chi phí khác.

 

Nợ Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có)

 

Có các Tài khoản 111, 112, 331,…

 

5. Kế toán Thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công

 

Theo đó, bổ sung quy định về kế toán thoả thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công. Thoả thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quy định tại Dự thảo này là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP) nhận nhượng quyền được sử dụng, tái tạo lại và vận hành cơ sở hạ tầng theo thời hạn nhất định. Khi kết thúc thời hạn vận hành cơ sở hạ tầng thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng lại cho Nhà nước (bên nhượng quyền). Thoả thuận chuyển giao được thực hiện dưới hình thức là các hợp đồng “đầu tư – xây dựng – chuyển giao” hoặc hợp đồng “xây dựng – kinh doanh – chuyển giao” hoặc thoả thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công từ “công sang tư” theo quy định của Chính phủ.

 

Bài viết liên quan :

 

sua-hon-200-noi-dung-ve-ke-toan-doanh-nghiep-tai-thong-tu-200-2014-tt-btc-de-xuat

 

Bài viết khác của CTAX:

 

https://ctax.vn/5903-2-thoi-han-dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86