XỬ LÝ MÃ SỐ THUẾ ĐỊA ĐIỂM KINH DOAN ...

xử lý mã số thuế

XỬ LÝ MÃ SỐ THUẾ ĐÃ CẤP CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Theo Tổng cục Thuế, các địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế, hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của một số Cục Thuế hướng dẫn xử lý vướng mắc đối với các mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được cấp theo Công văn số 3200/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 12/8/2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Căn cứ các quy định nêu trên: Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế xử lý bằng cách rà soát tình hình kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế 13 số theo công văn số 3200/TCT-KK trên địa bàn quản lý, nếu địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh cả doanh nghiệp, đảm bảo địa điểm kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

 

Mã số thuế 13 số cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh nên việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

(Công văn 1269/TCT-KK ngày 25/4/2022 của TCT gửi các Cục Thuế)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chi hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86