ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NTN ? ...

điều chỉnh hóa đơn điện tử

KHI NÀO THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Điều chỉnh được hiểu là sửa đổi, sắp xếp lại cho đúng hơn, hợp lí hơn. Tương tự như nghĩa chung đó, việc điều chỉnh hóa đơn điện tử được đặt ra khi có sai sót.

 

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào hóa đơn điện tử có sai sót cũng xử lý theo hình thức điều chỉnh mà mỗi trường hợp sai sót sẽ có cách xử lý khác nhau.

 

Căn cứ khoản 3 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có sai sót được xử lý bằng cách điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thay thế:

 

 (3) Điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thế

 

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót (sai mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng) thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 

– Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

 

Nếu người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.

 

Lưu ý: Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

 

– Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

 

  • Ghi dương (+) khi:

 

+ Khi đơn giá thực tế lớn hơn đơn giá ghi trên hóa đơn.

 

+ Khi số lượng hàng hóa lớn hơn so với số lượng ghi trên hóa đơn.

 

+ Tăng mức thuế.

 

  • Ghi âm (-) khi:

 

+ Khi đơn giá thực tế thấp hơn đơn gia ghi trên hóa đơn.

 

+ Khi số lượng hàng hóa thấp hơn so với số lượng ghi trên hóa đơn.

 

+ Giảm chiết khấu thương mại cho khách hàng.

 

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Phí, lệ phí điều chỉnh hóa đơn điện tử.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86