CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ...

chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

THUẾ TNCN: KỂ TỪ NGÀY 01/7/2022 DN THUỘC CỤC THUẾ DNL QUẢN LÝ CHUYỂN SANG SỬ DỤNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

 

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 8/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế;

 

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trường Bộ Tài chính về ban hành danh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế;

 

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ảnh của một số doanh nghiệp nêu vướng mắc về thực hiện chứng từ khấu trừ thuế TNCN, theo đó một số Cục Thuế tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp Cục thuế doanh nghiệp lớn trực thuế TNCN và thực hiện hủy các chứng từ khấu trừ thuế TNCN còn tồn chưa sử dụng. Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không làm tăng thủ tục hành chính khi thực hiện chuyển giao cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố nếu trên thực hiện tiếp tục cấp chứng từ thuế TNCN cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng để không ảnh hưởng đến việc khai, quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.

 

Kể từ ngày 01/7/2022, doanh nghiệp thực hiện chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại khoản 5 điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

(Công văn 382/TCT-DNL ngày 11/02/2022 của TCT gửi các CT)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Hướng dẫn về biên lai điện tử, chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Vãng lai ngoại tỉnh là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86