HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI CHUYỂN SANG HĐĐT ...

CHUYỂN HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI CHUYỂN SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

Hóa đơn thương mại có chuyển sang hóa đơn điện tử được hay không?

 

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về loại hóa đơn điện tử như sau:

 

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

 

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

 

Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

 

Có thể thấy hóa đơn thương mại không thuộc các loại hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2018/NĐ-CP nêu trên.

 

Theo đó, hóa đơn thương mại và hóa đơn điện tử chịu sự điều chỉnh của những quy định khác biệt nhau. Mặt khác, không có quy định về chuyển đổi hóa đơn thương mại sang hóa đơn điện tử. Vì vậy, đơn vị có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn thương mại trong nghiệp vụ xuất khẩu của mình như thông thường.

 

Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

 

Căn cứ quy định và văn bản nêu trên, trường hợp theo trình bày Công ty xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài thì khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ Công ty sử dụng hóa đơn giá trị giá tăng điện tử, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT điện tử sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu.

 

Trường hợp theo thông lệ quốc tế hoặc theo các quy định hiện hành về hồ sơ hải quan, Công ty được sủ dụng HĐTM (invoice). Cơ quan Thuế không quản lý HĐTM. Về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

 

(Công văn 1225/CTTPHCM-TTHT ngày 17/02/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Các bài viết có liên quan

Hóa đơn thương mại có chuyển sang hóa đơn điện tử được không?

 

  • Bài viết khác của CTAX

Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86