KHÔNG LẬP PHÁP NHÂN HỢP ĐỒNG HỢP TÁ ...

hợp đồng hợp tác không lập pháp nhân riêng

KHÔNG LẬP PHÁP NHÂN HỢP ĐỒNG HỢP TÁC – XUẤT HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

 

  1. 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), được hiểu là gì?

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 định nghĩa như sau: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế” (Khoản 9 Điều 3).
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được coi là một hình thức đầu tư, mà các bên hợp tác với nhau để thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không thành lập pháp nhân mới và kết quả kinh doanh sẽ được phân chia cho các bên tham gia hợp đồng.

 

  1. 2. Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Nguyên tắc tài chính của hợp đồng hợp tác kinh doanh thì hai bên phải tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước CHXHCN Việt Nam, được hạch toán, quyết toán vào thành viên thứ nhất. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

 

  1. 3. Lập hóa đơn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) thế nào?

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật (theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hành hóa và cung ứng dịch vụ).

 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác (hợp đồng BBC) đã nộp hồ sơ đăng ký thuế và được cơ quan Thuế cấp mã số thuế cho hợp đồng BBC nhưng do không thành lập pháp nhân riêng nên không thể thực hiện thông báo phát hành hóa đơn đối với mã số thuế của hợp đồng BBC.

 

Nếu các bên tham gia hợp đồng BBC phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế hoặc sau thuế và thống nhất cử Công ty làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn thì Công ty sử dụng hóa đơn của Công ty để xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đối với hợp đồng BCC.

 

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh không lập pháp nhân riêng.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Giảm thuế GTGT cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86