THANH LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP C ...

thanh lý tài sản

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

 

+ Tại Điều 4 quy định về nguyễn tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

 

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

 

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 8 quy định về hóa đơn bán hàng:

 

“b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, có thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu sang bán thành lý nguyên vật liệu vào thị trường nội địa thì đề nghị Công ty kê khai và nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Công ty sử dụng hóa đơn ban hàng đối với trường hợp bán hàng ra nội địa theo quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT về định dạng dữ liệu hóa đơn điện tử để lập hóa đơn giao cho bên mua và kê khai, nộp thuế theo quy định. Để thực hiện theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT, đề nghị Công ty liên hệ nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử.

 

(Công văn 8025/CTTPHCM-TTHT ngày 06/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Daonh nghiệp chế xuất khi mua bán, thanh lý có cần làm thủ tục hải quan không?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Phụ phí trên hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86