VAY MƯỢN TIỀN KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI ? ...

vay mượn tiền

VAY MƯỢN TIỀN KHÔNG PHẢI TRẢ LÃI CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

Trường hợp đơn vị là Chi nhánh của Tổ chức luật sư nước ngoài (công ty mẹ) theo trình bày có vay, mượn tiền không phải trả lãi suất của Công ty mẹ và của cá nhân người Việt Nam được ủy quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh thì các giao dịch này được xem là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

 

Trường hợp trong kỳ tính thuế, Chi nhánh có phát sinh giao dịch liên kết, nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng thì Chi nhánh có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết.

 

Trường hợp công ty mẹ, cá nhân được ủy quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh cho Chi nhánh vay, mượn tiền không phải trả lãi suất nếu hoạt động này được xác định là việc thực hiên trao đổi hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường thì thuộc diện bị ấn định thuế theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

 

(Công văn số 10007/CTTPHCM-TTHT ngày 16/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Một số bài viết có liên quan:

Có phát sinh giao dịch liên kết trong trường hợp công ty mượn tiền của chủ sở hữu công ty đó hay không ?

 

  • Một số bài viết khác của CTAX:

Ưu đãi miễn giảm thuế TNCN và các đối tượng được áp dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86