QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ MUA TẶNG ...

chính sách thuế mua hàng hóa quà tặng

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ MUA TẶNG

 

Theo trình bày tại văn bảng, trường hợp Ngân hàng có mua hàng hóa, dịch vụ làm quà tặng cho cán bộ, công nhân viên (người lao động) của Ngân hàng trong các chương trình thi thua nội bộ hoặc tặng khách hàng trong các chương trình khuyến mại thì về nguyên tắc :

 

  • – Quy định chính sách về thuế GTGT:

 

Khi cho, biếu, tặng, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ cho người lao động hoặc khách hàng, Ngân hàng phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, giá tính thuế GTGT được xác định theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 

“Điều 3 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cá mua nogaif hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng  hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

 

“Điều 5 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

 

Trường hợp khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ làm quà tặng, khuyến mãi cho khách hàng nêu trên phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và đáp ứng điều khiện khấu trừ thuế GTTGT đầu vào quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ đã mua để tặng, khuyến mại.

 

  • – Quy định chính sách về thuế TNDN:

 

 

Đối với các khoản chi hoạt động cho, biếu, tặng, khuyến mại cho khách hàng của Ngân hàng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư sô 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí đươc trừ khi xác định thuế TNDN, Việc hạch toán chi phí mua hàng hóa, dịch vụ để làm quà tặng cho người lao động manh tính chất phúc lợi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì đề nghị Ngân hàng nghiên cứu thức hiện theo quy định tại điều 2.30, khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

 

  • – Quy định chính sách về thuế TNCN:

 

 

+Trường hợp Ngân hàng tặng quà (hàng hóa) cho khách hàng nếu quà tặng là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định cảu pháp luật và thuộc các khoản được quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì chịu thuế TNCN từ nhận quà tặng.

 

+ Các khoản chi quà tặng cho người lao động được xem như là khoản lợi ích khác của NLĐ được hưởng mang tính chất tiền lương tiền cộng và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền công của NĐL,

 

(Công văn số 9962/CTTPHCM-TTHT ngày 16/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

  •  Bài viết có liên quan :

Một số lưu ý về chi phí tặng, biếu trong doanh nghiệp.

  •  Bài viết tham khảo thêm của CTAX

Vay mượn tiền không phải trả lãi suất 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86