TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THU ...

trường hợp không được giảm tiền thuê đất năm 2021

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐTT ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1 .Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.”

 

Công ty Vật tư B cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Vật tư B (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần đăng ký lần đầu ngày 23/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/02/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Công ty Cổ phần Vật tư B chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất tại khu đất nêu trên nên không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất năm 2021.

 

(Công văn 10014/CTTPHCM-TTHT ngày 16/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan:

Chính phủ thống nhất Báo cáo về giảm tiền thuê đất cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID 19

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Phân biệt hóa đơn có mã và không mã của Cơ quan Thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86